top of page
PAYMENT
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ WAVE-RIDER.GR
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ WAVE-RIDER.GR
 1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.wave-rider.gr (εφεξής αναφερόμενο και ως «WAVE-RIDER») έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση των πελατών για τα προϊόντα της Εταιρείας μέσω του διαδικτύου, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της ημέρας και παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες να κάνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, άμεσα και με ασφάλεια από τον χώρο τους. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας από τον επισκέπτη/εγγεγραμμένο χρήστη και η σύναψη συμφωνίας πώλησης των προϊόντων αυτού του διαδικτυακού τόπου, προϋποθέτει την ενημέρωση του για τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις καθώς και την πλήρη συμφωνία του με αυτούς ώστε να προχωρήσει κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας.

 2.  Κάθε χρήστης του Καταστήματος μπορεί να έχει πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Όροι και Προϋποθέσεις που βρίσκεται στη σελίδα του Καταστήματος.

 3. Οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στο Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών και των τιμών, αποτελούν πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους όρους των Όρων και Προϋποθέσεων. 

 4. Οι πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της παραγγελίας πρέπει να είναι αληθείς, επίκαιρες και ακριβείς, άλλως η wave-rider.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση μιας παραγγελίας, σε περίπτωση που τα παρεχόμενα στοιχεία είναι τόσο ανακριβή, ώστε να εμποδίζουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ιδίως την ορθή παράδοση του δέματος. Πριν από την άρνηση της εκτέλεσης, η Wave-Rider.gr  θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να καθορίσει τα δεδομένα σ' ένα εύρος που επιτρέπει την εκτέλεση της παραγγελίας. 

 Ο Πελάτης που έχει χρησιμοποιήσει το Κατάστημα υποχρεούται να: 

α) μην παρέχει ή μεταδίδει πληροφορίες που απαγορεύονται από το νόμο, 

β) χρησιμοποιεί το Κατάστημα με τρόπο που να μην παρεμποδίζει τη λειτουργία του,

γ) μην στέλνει ή να μην τοποθετεί στο Κατάστημα εμπορικές πληροφορίες που δεν ζητήθηκαν, 

δ) χρησιμοποιεί το Κατάστημα με τρόπο που να μην επιβαρύνει τους άλλους πελάτες και τον Διαχειριστή του Καταστήματος,

 ε) χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται στο Κατάστημα για προσωπική χρήση.

 

Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς η επιβεβαίωση αυτή θα ισοδυναμεί με αποδοχή της πρότασης του πελάτη για σύναψη πώλησης κατά τα άρθρα 189 και 192 ΑΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 1. Η επιχειρηση  δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό, τι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Γνωστοποιείται στους πελάτες ότι οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων διατίθενται απευθείας από τους προμηθευτές.

 2. Εάν τα προϊόντα παρουσιάζουν ελαττώματα, ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα: α) υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, ή μείωσης της τιμής των προϊόντων, εκτός εάν ο Πωλητής, αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον Αγοραστή, αντικαταστήσει τα προϊόντα με αγαθά χωρίς ελαττώματα ή αφαιρέσει τα ελαττώματα, εάν αυτό έχει ρητώς συμφωνηθεί με τον Πελάτη ή β) αίτημα αντικατάστασης των προϊόντων με προϊόντα χωρίς ελαττώματα ή διόρθωσης των ελαττωμάτων, χωρίς επιβάρυνση του, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. 

 3. Σε περίπτωση που τα παράπονα δεν γίνουν δεκτά, τα προϊόντα θα επιστραφούν μαζί με μια εξήγηση αναφορικά με τις αιτίες για τις οποίες τα παράπονα απορρίφθηκαν.

 4.  Εάν ο Πελάτης διαπιστώσει ζημιές στα Εμπορεύματα οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τη μεταφορά, συνιστάται να συντάξει πρωτόκολλο ζημιών στην παρουσία του ταχυμεταφορέα. 

 5. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών: α) Εάν κάνετε μια αγορά ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την εξωδικαστική μέθοδο επίλυσης διαφορών και να υποβάλετε καταγγελία μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας ΗΕΔ (Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013. β) Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένα διαδραστικό εργαλείο, προσβάσιμο στους καταναλωτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του οποίου μπορούν να υποβάλουν καταγγελία. Ο ακόλουθος σύνδεσμος ανακατευθύνει στην πλατφόρμα ΗΕΔ: ec.europa.eu/consumers/odr. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού για την ΕΕΔ (Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) για τους καταναλωτές, στόχος της πλατφόρμας ΕΕΔ είναι να παρέχει στους καταναλωτές ένα εργαλείο που διευκολύνει την ανεξάρτητη, αμερόληπτη, διαφανή, αποτελεσματική, γρήγορη και δίκαιη εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω του διαδικτύου μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τον Πελάτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι: info@wave-rider.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ
 1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπο Www.wave-rider.gr κατά την επίσκεψή τους σε αυτήν και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα του δικού τους συστήματος με τη χρήση του ιστότοπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 2. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε, τους εκπροσώπους μας αβλαβείς από οποιεσδήποτε αξιώσεις, νομικές υποχρεώσεις, αποζημιώσεις, κόστος και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, με οποιονδήποτε τρόπο που προκύπτει από, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, την παραβίαση των όρων ή την ανάρτηση ή διαβίβαση οποιουδήποτε υλικού στον ιστότοπο ή μέσω αυτού από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε τρίτων ισχυρίζονται ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που παρέχετε παραβιάζει ιδιοκτησιακό δικαίωμα  τρίτων"

ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email, διεύθυνση αποστολής παραγγελίας και τηλέφωνο επικοινωνίας) , για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας.

Στον WAVE-RIDER δεσμευόμαστε 100% να προστατεύουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των πελατών μας και όλων των επισκεπτών του ιστότοπου.

Εκτιμούμε απόλυτα και σεβόμαστε πόσο σημαντικό είναι το απόρρητο. Δεν μεταβιβάζουμε και δεν πρόκειται να μεταβιβάσουμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού τηλεφώνου σας. (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο στις αρμόδιες αρχές ).

Αυτή είναι η υπόσχεσή μας προς εσάς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το πώς προστατεύουμε το απόρρητό σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο info@wave-rider.gr}

Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος,  τηρούνται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν 1) τις συναλλαγές σας μαζί μας και την εκτέλεση της υποβληθείσας παραγγελίας - τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το απαραίτητο της επεξεργασίας για την εκτέλεση σύμβασης(άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ),2)  την επικοινωνία και 3) την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές)4) την εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας οι οποίες απορρέουν ιδίως από φορολογικούς και λογιστικούς κανονισμούς, τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η νομική υποχρέωση(άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ), 5) τον ενδεχόμενο καθορισμό και τη διεκδίκηση των απαιτήσεων ή την προστασία έναντι αξιώσεων - τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας(άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ), που συνίσταται στην προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών του συμφερόντων.

 

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το Wave-rider.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει OnLine και σε συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του Server.Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.wave-rider.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.  Ο ΝΟΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
COOKIES

 

Πολιτική για τα cookies | Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

TΙ ΕIΝΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ COOKIES

1. Τα αρχεία cookie(γνωστά επίσης ως "cookies") είναι μικρά αρχεία κειμένου που καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε συσκευές μέσω των οποίων ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες που διευκολύνουν τη χρήση του Ιστότοπου - π.χ. μέσω απομνημόνευσης των επισκέψεων και των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από το Χρήστη. Τα αρχεία cookie που χρησιμοποιούμε είναι ασφαλή για τη Συσκευή του Χρήστη. Συγκεκριμένα με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατή η διείσδυση στις Συσκευές των Xρηστών ιών ή άλλου ανεπιθύμητου ή κακόβουλου λογισμικού. Αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται από το Χρήστη και την προσαρμογή της λειτουργίας του Ιστότοπου ξεχωριστά για κάθε Χρήστη.

ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 Χρησιμοποιούμε τους εξής τύπους αρχείων cookie:

2.1. Τα τεχνικώς απαραίτητα αρχεία cookie είναι αναγκαία για την σωστή λειτουργία του Ιστοτόπου. Χάρη σ' αυτά τα αρχεία, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να διασφαλίσει την ασφαλή διεξαγωγή δραστηριοτήτων όπως, για παράδειγμα, την εκτέλεση της παραγγελίας του Χρήστη, την "απομνημόνευση" του Χρήστη που συνδέθηκε με τον Ιστότοπο μετά από μετάβαση σε άλλη σελίδα ή την αυτόματη συμπλήρωση των δεδομένων της διεύθυνσης που δηλώθηκε κατά την αγορά. Ο αποκλεισμός αυτών των αρχείων cookie στο πρόγραμμα περιήγησης του Xρήστη μπορεί να προκαλέσει την εσφαλμένη λειτουργία του Ιστότοπου. Αυτά τα αρχεία cookie απαιτούνται και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Λεπτομερείς σκοποί χρήσης των τεχνικών αρχείων cookie:

α) εξασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του Ιστότοπου,

β) υλοποίηση διαδικασιών απαραίτητων για την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων:

 - προσαρμογή του περιεχομένου του Ιστότοπου προκειμένου να διασφαλίζεται στον Χρήστη η δυνατότητα πλήρους χρήσης των παρεχόμενων λειτουργιών και η βελτιστοποίηση της χρήσης των σελίδων του Ιστότοπου. Ιδιαίτερα, τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση των βασικών παραμέτρων της συσκευής του Χρήστη και την σωστή εμφάνιση του Ιστότοπου.

 - τη σωστή λειτουργία του προγράμματος «Σύσταση σε φίλο», επιτρέποντας ιδίως την επαλήθευση των πηγών των ανακατευθύνσεων των Xρηστών στις σελίδες του Ιστότοπου.

 - δικαίωμα χρήσης των λειτουργιών "Πρόχειρο" και "Καλάθι" στον Ιστότοπο.

2.2. Τα αρχεία cookie ανάλυσης χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τόσο για την ανάλυση της συμπεριφοράς των Χρηστών στον Ιστότοπο για επαγγελματικούς σκοπούς, όσο και για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε ποιες λειτουργίες απαιτούν βελτίωση ή επικαιροποίηση. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω αναλυτικών αρχείων cookie είναι ανώνυμες - βάσει αυτών, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το Χρήστη από τον οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίες.

2.3. Τα αρχεία cookie εξατομίκευσης επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των Χρηστών στον Ιστότοπο και των αγοραστικών προτιμήσεών τους, επιτρέποντας την παροχή στους Χρήστες εξατομικευμένων συμβουλών αγοράς προϊόντων, την πραγματοποίηση αλλαγών στη λειτουργικότητα του Ιστότοπου και τη δημοσίευση χορηγούμενου περιεχομένου. Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτών των τύπων αρχείων cookie μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων και λογισμικού και για την ανάπτυξη νέων λύσεων και λειτουργιών.

2.4. Τα αρχεία cookie διαφήμισης επιτρέπουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να προσαρμόζει τις εμφανιζόμενες διαφημίσεις στις προτιμήσεις και στα ενδιαφέροντα των Χρηστών, δηλαδή να αποστέλλει στους Χρήστες τη λεγόμενη συμπεριφορική διαφήμιση. Με τη βοήθειά τους, οντότητες που συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, όπως οι χειριστές των ιστοσελίδων του Facebook ή του Instagram, θα μπορούν να προσαρμόζουν κατάλληλα το εμφανιζόμενο διαφημιστικό περιεχόμενο έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις του Χρήστη.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES

3. Τα αρχεία cookies που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους ανάλογα με το χρόνο αποθήκευσης τους:

3.1. Τα αρχεία cookie συνεδρίας αποθηκεύονται στη Συσκευή του Χρήστη και παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες διαγράφονται οριστικά από τη μνήμη της Συσκευής.

3.2. Τα μόνιμα αρχεία cookie αποθηκεύονται στη Συσκευή μέχρι να διαγραφούν. Ο τερματισμός της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης ή η απενεργοποίηση της Συσκευής δεν θα τις διαγράψει. Εάν ο Χρήστης δε διαγράψει τα μόνιμα αρχεία cookie από τη Συσκευή του, αυτά θα αποθηκευτούν για μια περίοδο έως και 60 ημέρες από την εισαγωγή τους.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

4. Για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου απαιτούνται μόνο τα τεχνικώς απαραίτητα cookie. Για άλλους τύπους cookie, μπορείτε να εκφράσετε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να διαχειριστείτε το εύρος της χρήσης των αρχείων ανάλυσης cookie, των αρχείων cookie εξατομίκευσης και διαφήμισης εκφράζοντας ή ανακαλώντας τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους. Έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε ανά πάσα στιγμή τις συγκαταθέσεις για μεμονωμένους τύπους αρχείων cookie, χρησιμοποιώντας το πάνελ που παρέχεται από εμάς. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πάνελ μέσω της καρτέλας "Τα cookies σας" που βρίσκεται στο υποσέλιδο του Ιστότοπου.

COOKIES
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει τα είδη  που αναφερονται στον κατάλογο και στις ποσότητες σε απόθεμα. Εάν μια παραγγελία υπερβαίνει το ποσό που υπάρχει στην αποθήκη, ο προμηθευτής θα ενημερώσει τον αγοραστή εάν το προϊόν θα είναι διαθέσιμο στο μέλλον και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Ο πελάτης μπορεί να αποφασίσει αν θα περιμένει για την παράδοση ή αν θα ακυρώσει την παραγγελία που υποβλήθηκε.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και πληροφορίες για το πώς να κάνετε μια παραγγελία σε εμάς σε άλλους τομείς αυτού του ιστότοπου. Όλες οι παραγγελίες που πραγματοποιείτε μέσω αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους πιο πρόσφατους όρους και προϋποθέσεις.

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: Προεξόφληστε την παραγγελία σας, που έχετε ήδη καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ως αιτιολογία καταθέτη τον εισάγετε τον κωδικό παραγγελίας. Με την ολοκληρωση της παραγγελίας θα λάβετε email με πληροφορίες για τον τραπεζικό λογαριασμό .  Επιπλέον χρεώσεις που αφορούν την τράπεζα, όπως προμήθεια της τράπεζας κτλ. επιβαρύνουν τον πελάτη.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσετε τον αριθμό παραγγελίας κατά την κατάθεση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και καθυστερήσεις στον χρόνο παράδοσης. Φυλάξτε το καταθετήριο σε περίπτωση που χρειαστεί. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μόλις κάνετε την κατάθεση, ώστε να την βρούμε στο σύστημα και να σας αποστείλουμε την παραγγελίας σας άμεσα. Σε περίπτωση που η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό δεν ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται και θα πρέπει να υποβληθεί ξανά.

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Δυνατότητα εξόφλησης με την πιστωτική σας κάρτα μέσω υπηρεσίας Stripe .

3. PAYPAL: Στην περίπτωση αυτή πληρώνετε την παραγγελία με τον PayPal λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την πληρωμή θα μεταφερθείτε στη σελίδα login του PayPal.

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: Δυνατότητα εξόφλησης με την παραλαβή της παραγγελίας σας με αντικαταβολή μετρητοίς στην εταιρεία Courier. Η μέγιστη αξία αντικαταβολής μετρητοίς δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500€, σύμφωνα με την πολιτική της courier. Για την αντικαταβολή, υπάρχει επιπλέον χρέωση 3 €.

 

{Συναλλαγές άνω των πεντακοσίων (500,00) Ευρώ δύνανται να πραγματοποιούνται μόνο με τραπεζικά μέσα, ήτοι είτε με χρεωστική / πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω Paypal. Ως εκ τούτου, παραγγελίες, το συνολικό τίμημα των οποίων υπερβαίνει το ποσό αυτό, δεν δύνανται να πληρώνονται με αντικαταβολή.  Σε κάθε άλλη περίπτωση η χρέωση για πληρωμή με αντικαταβολή διαμορφώνεται στα  3 €.}

ΤΡΟΠΟΙ ΠΗΡΩΜΗΣ
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρακαλώ προτείνεται να ζητάτε πληροφορίες για τα προϊόντα αν δεν είναι ευκρινείς οι φωτογραφίες ή αν δυσκολεύεστε να διακρίνετε τα βασικά τους χαρακτηριστικά, γιατί προκύπτει δυσκολία στην  αλλαγή τους.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή του προϊόντος στις εξής περιπτώσεις   :

 • Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ιστοτόπου μας «WAVE-RIDER» σας παραδόθηκαν άλλα προϊόντα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε.Στην περίπτωση αυτή καλύπτουμε τα έξοδα αποστολής. 

 

 • Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητά του. Στην περίπτωση που είναι ελαττωματικό το προϊόν θα επιχειρείται αντικατάστασή του. 

Σε ολες τις παραπανω περιπτωσεις ,τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία τους να μην έχει αλλοιωθεί και να περιλαμβάνει όλο το αρχικό περιεχόμενο.  

 Η  πίστωση του ποσού προς τον καταναλωτή θα ολοκληρώνεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα πίσω.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο καταναλωτής φέρει την ευθύνη για την χειροτέρευση ή καταστροφή ή απώλεια των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση, επικοινωνήστε μαζί μας πριν επιστρέψετε κάποιο προϊόν.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας  επιλέξτε τις παρακάτω επιλογές

Επιλογές παραλαβής

• Παραλαβή από αποθήκη (11471, Αθήνα, Ελλάδα)

• Παραλαβή από την παραλία Αρτέμιδας  (19016, Αρτέμιδα, Αττική)

 

 

Επιλογές αποστολής

 

• COURIER (είδη <1,5m) για αποστολή σε όλη την Ελλάδα (επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε).Θα διαμορφώνεται με βάση το βάρος και τον όγκο. 

 

• Για μεγάλα δέματα με ύψος πάνω από 150cm (Σανίδες, Πανιά, Κατάρτια κ.λπ.):

   - δυνατότητα άμεσης παράδοσης από εμάς, ή μέσω μεταφορικής εταιρείας. Εντός Νομού Αττικής

    - Υπόλοιπη Ελλάδα (αποστολή με μεταφορική κατόπιν συνεννόησης)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές αφορούν τα Προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της Εταιρείας, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές δίχως προειδοποίηση. Στις περιπτώσεις αλλαγών στις τιμές του προμηθευτή , αλλαγή στα μεταφορικά έξοδα .  Οι αναπροσαρμογές τιμών δεν θα αφορούν παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει δεκτές από την Εταιρεία.Οι τιμές όλων των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ WAVE-RIDER

Οι σύνδεσμοι προς εξωτερικές σελίδες που δημιουργούνται από τον WAVE-RIDER είναι μόνο σημάνσεις προς αυτούς τους ιστότοπους. επομένως παρουσιάζονται σε συγκεκριμένα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης μέσω εξωτερικών συνδέσμων. Ο WAVE-RIDER δεν ταυτίζεται με το περιεχόμενο αυτών των σελίδων στις οποίες γίνεται αναφορά και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ WAVE-RIDER
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του WAVE-RIDER ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αν ο καταναλωτής επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του θα πρέπει να μας αποστείλει email ή να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. και η παραγγελία θα ακυρώνεται αν δεν έχει σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα προς εκτέλεσή της προς τον προμηθευτή. Επίσης αν έχει εκτελεσθεί η αποστολή από την Επιχείρηση (Wave-Rider) δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευής και διαφέρει μεταξύ προϊόντων και κατασκευαστών. Μπορείτε να υποβάλετε αξίωση εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη σωστή χρήση εντός της περιόδου εγγύησης. Εάν ο κατασκευαστής θεωρεί ότι ο ισχυρισμός σας είναι αδικαιολόγητος (δεν προκαλείται από ελάττωμα υλικού/κατασκευής, αλλά από ακατάλληλη χρήση), θα σας επιστρέψει το προϊόν.Εάν ο κατασκευαστής αποδεχτεί την αξίωσή σας, θα αποδεσμεύσει μια πίστωση, η οποία θα προστεθεί στο λογαριασμό πελάτη σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την επόμενη παραγγελία σας. Σημειώστε ότι αυτή η πίστωση δεν μπορεί να εξοφληθεί σε μετρητά.

Σημείωση: Η εγγύηση είναι σύμφωνη με τους όρους του κατασκευαστή και περιγράφεται στην κάρτα εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.

Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας,Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς συσκευής.

 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η μη αποδοχή των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων καθιστά αδύνατη την αγορά των προϊόντων που διατίθενται στο Κατάστημα. Το Κατάστημα παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Οι Πελάτες που διαθέτουν λογαριασμό στο Κατάστημα θα ενημερώνονται για τις αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο Πελάτης που δεν αποδέχεται τις αλλαγές που εισάγονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή.
2. Το ελληνικό δίκαιο εφαρμόζεται στη σύμβαση πώλησης προϊόντων στο Κατάστημα. Η σύμβαση συνάπτεται στα ελληνικά. 
3. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή άλλων νομοθετημάτων που ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία του Καταστήματος. 
4. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών είναι το δικαστήριο που είναι κατά τόπο αρμόδιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η wave-rider.gr  μπορεί να αλλάξει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε περίπτωση ύπαρξης τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους σημαντικούς λόγους: α) αλλαγή των διατάξεων του νόμου ή αλλαγή της ερμηνείας των διατάξεων του νόμου ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων, ερμηνειών, εξηγήσεων ή συστάσεων που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές, εάν επηρεάζουν τα θέματα που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, β) αλλαγή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις , η οποία οφείλεται, ιδίως, σε τεχνικούς και τεχνολογικούς λόγους, σε λόγους ασφαλείας, στη βελτίωση της λειτουργίας του Καταστήματος ή στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών γ) αλλαγή του πλαισίου ή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις διά της εισαγωγής νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών, της τροποποίησης ή της κατάργησης υφιστάμενων λειτουργιών ή υπηρεσιών, δ) αλλαγή των μεθόδων πληρωμής ή αποστολής και αλλαγή των εξόδων αποστολής, ε) ανάγκη πραγματοποίησης συντακτικών αλλαγών. 
6. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις παραγγελίες που υποβλήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών. Οι παραγγελίες που υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πραγματοποιούνται με βάση τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας.
7. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες που υπάρχουν στο Κατάστημα ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και έχουν προστεθεί για ενημερωτικούς σκοπούς.

Τοροσιαν Βαρ. Ντιράν , Αφμ:144439959 ,Εδρα:Αθήνα , Email:info@wave-rider.gr , Αριθμος Γ.ε.μη.:15968040300
Σε ισχύ από 27.05.2022

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
WELCOME TO WAVE-RIDER.GR

The online store www.wave-rider.gr (hereinafter referred to as "WAVE-RIDER") aims to immediately inform customers about the Company's products via the internet, at any time of the day and provides the opportunity to customers to make their purchases electronically, directly and safely from their place. The use of our website by the visitor / registered user and the conclusion of an agreement for the sale of the products of this website, presupposes its information about the following terms and conditions as well as its full agreement with them in order to proceed using our services .
Each user of the Store can access the Terms and Conditions at any time by clicking on the link Terms and Conditions located on the Store page.
The information about the products in the Store, including the descriptions and prices, is an invitation to conclude a sales contract in accordance with the terms of the Terms and Conditions.
The information provided by the Customer during the order must be true, up-to-date and accurate, otherwise wave-rider.gr reserves the right to refuse the execution of an order, in case the information provided is so inaccurate as to prevent the execution of the order, in particular the correct delivery of the parcel. Before refusing the execution, Wave-Rider.gr will try to contact the Customer to specify the data in a range that allows the execution of the order.
The Customer who has used the Store is obliged to:
 
a) does not provide or transmit information that is prohibited by law;
b) uses the Store in a way that does not interfere with its operation;
c) does not send or place in the Store commercial information that was not requested,
d) uses the Store in a way that does not burden the other customers and the Store Manager;
e) uses the information available in the Store for personal use.
 
The order is completed by sending an e-mail, as this confirmation will be equivalent to accepting the customer's offer to enter into a sale according to articles 189 and 192 of the Civil Code.

WELCOME TO WAVE-RIDER.GR
PRODUCT INFORMATION & SPECIFICATIONS
PRODUCT INFORMATION & SPECIFICATIONS

1) The company is committed to the accuracy, truth and completeness of the information provided in the online store, in terms of the identity of the company and the transactions provided through the online store.
Customers are informed that product information and specifications are available directly from suppliers.
 
2)If the products are defective, the Customer has the rights according to article 540 of the Civil Code: a) withdrawal from the Contract, unless it is a minor defect, or reduction of the price of the products, unless the Seller, immediately and without unjustified inconvenience to the Buyer, replace the products with defective goods or remove the defects, if this has been agreed with the Customer or b) request the replacement of the products with defective products or correction of the defects, without imposing it, unless an action is impossible or disproportionate costs are required.
 
3)In case the complaints are not accepted, the products will be returned together with an explanation regarding the reasons for which the complaints were rejected.
 
4)If the Customer finds damage to the Goods that occurred during transport, it is recommended to draw up a damage report in the presence of the courier.
 
5)Out-of-court dispute resolution: a) If you make a purchase as a consumer, you have the right to use the out-of-court dispute resolution method and file a complaint through the interactive ADR (Electronic Consumer Dispute Resolution) platform in accordance with Regulation (EU) no. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013. b) The ADR platform is an interactive tool, accessible to consumers from the European Union, through which they can make a complaint.The following link redirects to the ADR platform: ec.europa.eu/consumers/odr. According to Article 1 of the Consumer Dispute Resolution (ADR) Regulation, the purpose of the ADR platform is to provide consumers with a tool that facilitates independent, impartial, transparent, effective, prompt and fair out-of-court settlement of disputes over the Internet. between consumers and traders within the European Union. c) The e-mail address for communication with the Customer of the Online Store is: info@wave-rider.gr
 
The business is committed to the accuracy, truth and completeness of the information provided in the online store, in terms of the identity of the business and the transactions provided through the online store. Customers are informed that product information and specifications are available directly from suppliers.

FINITE LIABILITY

1)The Company is not responsible for any technical problems that may occur to users who try to access the website Www.wave-rider.gr during their visit to it and are related to the operation or compatibility of their own system with the use of website or online store.

 

2)You agree to defend, indemnify and retain, our representatives, harmless from any claims, legal obligations, indemnities, costs and expenses, including reasonable attorneys' fees, in any way arising out of, directly related to or use of the Website. your breach of the Terms or the posting or posting of any material on or through the Website by you, including, but not limited to, any third party who claims that any information or material you provide infringes third party property. "

FINITE LIABILITY
PRIVACY POLICY

When completing an order on our website, you will be asked to provide your personal details (name, surname, email, order shipping address and contact phone number), in order for us to process your orders.
 
At WAVE-RIDER we are 100% committed to protecting the privacy and security of our customers and all visitors to the site.
We totally appreciate and respect how important privacy is. We do not and will not transfer any of your personal information to third parties, including your name, address, e-mail address or telephone number. (except in cases provided by law to the competent authorities).
This is our promise to you. If you have any questions about how we protect your privacy, you can send an e-mail to info@wave-rider.gr
The personal data that you fill in anywhere on the pages of our online store, are kept and processed exclusively for reasons related to 1) your transactions with us and the execution of the submitted order - the legal basis for processing is the necessity of processing for performance of a contract (Article 6 paragraph 1 (b) of the GCP), 2) communication and 3) the improvement of our services and may not be used by any third party (except where provided by law to the competent authorities only)4) the fulfillment of the legal obligations of the Controller which derive in particular from tax and accounting regulations, the legal basis for the processing is the legal obligation (Article 6 (1) (c) of the GIP), 5) the possible determination and claim of claims or protection against claims - the legal basis for processing is the legal interest of the Controller (Article 6 (1) (f) of the GBER), which consists in the protection of his rights and financial interests.
 
To ensure the protection of your personal data, Wave-rider.gr uses SSL technology. With this technology, every item you enter on our site is encrypted before it goes OnLine and then the authenticity of the message and the Server is investigated.
 
All transactions you make through www.wave-rider.gr are governed by International and European law, which regulates issues related to e-commerce as well as the Law on Consumer Protection (Law 2251/1994), which regulates issues related to distance selling. THE LAW

PRIVACY POLICY
COOKIES

WHAT ARE COOKIE FILES
1. Cookies (also known as "cookies") are small text files that are registered and stored on devices through which the User uses the Website. Cookies collect information that facilitates the use of the Website - e.g. by memorizing the visits and activities performed by the User.The cookie files we use are secure for the User's Device. In this way, it is not possible to penetrate the Virus Users' devices or other unwanted or malicious software. These files allow the identification of the software used by the User and the customization of the operation of the Website individually for each User.
 
TYPES OF COOKIES FILES USED BY THE MANUFACTURER
2. We use the following types of cookie files:
2.1. The technically necessary cookie files are necessary for the proper operation of the Website. Thanks to these files, the Editor can ensure the safe execution of activities such as, for example, the execution of the User's order, the "memorization" of the User who connected to the Website after going to another page or the automatic completion of the address data stated at the time of purchase.
Blocking these cookies in the User's browser may cause the Website to malfunction. These cookies are required and can not be disabled.
 
Detailed purposes of using the cookie technical files:
 
a) ensuring the security and reliability of the Website;
b) implementation of procedures necessary to ensure the full functionality of the Website, including:
 
- adaptation of the content of the Website in order to ensure the User the full use of the provided functions and the optimization of the use of the pages of the Website. In particular, these files allow the identification of the basic parameters of the User's device and the correct appearance of the Website.
- the proper operation of the "Recommend to a friend" program, allowing in particular the verification of the sources of the redirects of the Users in the pages of the Website.
- right to use the "Clipboard" and "Cart" functions on the Website.
2.2. Analytics cookie files are used by the Editor both to analyze the behavior of Users on the Website for business purposes, and to understand how Users use the Website. This allows you to specify which features need to be upgraded or updated. The information received by the Processor through detailed cookie files is anonymous - based on this, the Processor is not able to identify the User from whom the information was obtained.
 
2.3. Personalized cookie files allow the analysis of Users' behavior on the Website and their purchasing preferences, allowing Users to provide personalized product purchase advice, changes to the Website's functionality and the publication of sponsored content. The data obtained through these types of cookie files can also be used to upgrade existing systems and software and to develop new solutions and features.
 
2.4. Advertising cookie files allow the Editor to customize the displayed ads to the preferences and interests of the Users, ie to send to the Users the so-called behavioral advertisement. With their help, entities that work with the Editor, such as Facebook or Instagram webmasters, will be able to customize the displayed ad content to suit the user's preferences.
 
 
STORAGE TIME OF COOKIES FILES
 
3. The cookie files described above can be divided into two types depending on their storage time:
 
3.1. Session cookie files are stored on the User's Device and remain there until the end of the browser session. The stored information is permanently deleted from the device memory.
 
3.2. Permanent cookie files are stored on the Device until deleted. Shutting down your browser session or turning off your device will not delete them. If the User does not delete the permanent cookie files from his Device, they will be stored for a period of up to 60 days from their import.
 
COOKIES FILE MANAGEMENT ON THE WEBSITE
 
4. For the proper operation of the Website, only the technically necessary cookies are required. For other types of cookies, you can express your consent to their use, but this is not mandatory. You can manage the use of cookie analysis files, personalization and advertising cookie files by expressing or revoking your consent to their use. You can manage the consent for individual types of cookies at any time, using the panel provided by us. You can activate the panel through the "Your cookies" tab located in the footer of the Website.
 

COOKIES
PRODUCT AVAILABILITY

The customer can buy the items mentioned in the list and in the quantities in stock. If an order exceeds the amount in stock, the supplier will inform the buyer if the product will be available in the future and the estimated delivery time. The customer can decide whether to wait for delivery or to cancel the order placed.

PRODUCT AVAILABILITY
PAYMENT

There are various methods and information on how to place an order with us throughout other areas of this website. All orders placed by you via this website are subject to the latest terms and conditions.}
1. BANK DEPOSIT: Pre-pay your order, which you've already registered on our online store, once the order is completed you will get an email with the account info
 
It is very important to note the order number when depositing to avoid problems and delays in delivery time. Keep the deposit slip in case it is needed. For your convenience you can contact us when you make your deposit, so that we find it in the system and send you your order immediately.


 1. DEPOSIT IN A BANK ACCOUNT: Prepaid your order, which you have already registered in our online store as the reason for the depositor, enter the order code. Upon completion of the order you will receive an email with information about the bank account. Additional charges related to the bank, such as bank commission, etc. are charged to the customer.
 
It is very important to note the order number during the deposit, in order to avoid any problems and delays in the delivery time. Save the deposit if necessary. For your best service you can contact us as soon as you make the deposit, so that we can find it in the system and we will send you your order immediately. If the deposit in the bank account is not completed within 3 days, the order is canceled and must be resubmitted.
 
2. CREDITCARD: Possibility of payment using your credit card with Stripe service
 
3. PAYPAL: Check out simply and more securely. After confirming the order you will promptly be lead through the payment process without having to enter any further information. As soon as you have successfully completed this process, your order will continue to be processed.
 
LINK GIA OROUS TOY PAYPAL 
 
4. CASH ON DELIVERY: Possibility of payment upon receipt of your order by cash on delivery to the Courier company. The maximum cash on delivery value should not exceed € 500, according to the courier policy. For cash on delivery, there is an additional charge of 3 €.
 
{Transactions over five hundred (500.00) Euros can be made only by bank means, ie either by debit / credit card or by deposit in a bank account or via Paypal. Therefore, orders whose total price exceeds this amount can not be paid by cash on delivery. In any other case, the charge for payment by cash on delivery is set at € 3.}
 

PAYMENT
SHIPPING -PICKUP METHODS

At checkout select the following options 

Pickup options 

 • Warehouse Pickup (11471,Athens,Greece)

 • Artemida Beach Pickup(19016,Artemida,Attica)

 

Shipping options 

 

 • COURIER (items <1.5m) for shipping throughout Greece (choose  the address you want). 

 • For large parcels  with a height of over 150cm (Boards, Sails, Masts, etc.):​

      - possibility of immediate delivery by us, or  through a transport company. Within the Prefecture of Attica

       - Rest of Greece (shipping with transport company by arrangement)

SHIPPING -PICKUP METHODS
WITHDRAWAL / RETURN-SUBSTITUTION OF PRODUCTS

Please ask for information about the products if they are not understood from the photos because it is difficult to change them.
 
You have the right to return the products you bought and request their replacement within 14 days of receipt of the product in the following cases:
 
In all cases in which, through proven fault of our website "WAVE-RIDER" other products were delivered to you or substantially different from the ones you ordered. In this case we cover the shipping costs
In all cases in which there was a defect in the product or its agreed property is missing. In case the product is defective, it will be replaced.
 
In all the above cases, the products must be in excellent condition and have not been used, their packaging must not have deteriorated and it must contain all the original contents.
 
The credit of the amount to the consumer will be completed within 14 days from the date we receive the products back.
In all the above cases, the consumer is responsible for the deterioration or destruction or loss of the products until their return.
 
Prerequisite, contact us before returning any product.

WITHDRAWAL / RETURN-SUBSTITUTION OF PRODUCTS
ORDER CANCELATION

If the consumer wishes to cancel his order he should send us an email or contact us via the contact form. and the order will be canceled if no email has been sent to execute it to the supplier. Also if the mission has been performed by the Company (Wave-Rider) can not be canceled.

ORDER CANCELATION
PRICING POLICY

The prices refer to the Products and the quantities which are available in the Company's warehouse, while the Store reserves the right to adjust the prices without notice. Price adjustments will not apply to orders that have already been accepted by the Company.

The prices of all products include VAT.

PRICING POLICY
LINKS TO WAVE-RIDER

The links to external pages generated by WAVE-RIDER are only bookmarks to these sites. therefore appear in specific browser windows via external links. WAVE-RIDER does not identify with the content of these referenced pages and is not responsible for them.

LINKS TO WAVE-RIDER
COPYRIGHT

All content in our online shop, including images, graphics, photographs, designs, texts, given services and products are our intellectual property and are protected by the relevant provisions of Greek law, European law and international conventions. Any copying, analog or digital recording and mechanical reproduction, distribution, transmission, downloading, processing, resale, creation of derivative work or misleading the public about the actual content provider of our website is forbidden. Any reproduction, downloading, communication, distribution, or transmission or any other use of content in any manner or means, for commercial or other purposes is permitted only with prior written permission of WAVE-RIDER or any other legitimate holder of the above mentioned copyrights.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/web/observatory/faq-el

 

{You agree not to copy, publish, use, display, transmit, modify, transfer, sell, reformat, distribute, create derivative works from, or in any way exploit the Content without WAVE-RIDER prior written approval.}

COPYRIGHT
WARRANTY

The warranty covers defects in material and construction and differs between products and manufacturers. You can claim if a problem occurs during proper use within the warranty period. If the manufacturer deems your claim to be unreasonable (not due to a defective material / construction, but due to improper use), they will refund the product. If the manufacturer accepts your claim, they will release a credit, which will be added to the account your customer. You can use it for your next order. Please note that this credit cannot be repaid in cash.

Note: The warranty is in accordance with the manufacturer's terms and is described on the warranty card that came with the product.

 

The products are accompanied by written instructions for use (except for the simple to use products) and a written guarantee of good operation of a reasonable duration. The warranty of the device is valid according to the manufacturer from the date of purchase and allows free troubleshooting following terms:

 

 • There must be proof of purchase of the device.

 • The fixed components of the device (Serial No.) have not been altered

WARRANTY
FINAL PROVISIONS

1. The non-acceptance of the provisions of these Terms and Conditions makes it impossible to purchase the products available in the Store. The Store provides the Customer with the opportunity to become familiar with these Terms and Conditions when submitting his order. Customers who have an account in the Store will be notified of changes to these Terms and Conditions via email. Customer who does not accept the changes made to these Terms and Conditions has the right to delete his account at any time.

 

 

2. Greek law applies to the contract of sale of products in the Store. The contract is concluded in Greek

 

3. In matters not covered by these Terms and Conditions, the provisions of the Civil Code or other legislation applicable to the business activity and operation of the Store shall apply mutatis mutandis.

 

4. The court having jurisdiction to settle disputes shall be the court having territorial jurisdiction in accordance with the provisions in force.

 

5. wave-rider.gr may change these Terms and Conditions in case of existence of at least one of the following important reasons: a) change of the provisions of the law or change of the interpretation of the provisions of the law as a result of court decisions, administrative decisions, interpretations, explanations or recommendations issued by the competent services or authorities, if they affect the matters covered by these Terms and Conditions,b) change in the way of providing the services covered by these Terms and Conditions, which is due, in particular, to technical and technological reasons, security reasons, the improvement of the operation of the Store or the improvement of the quality of the services c) change of the manner or provision of the services covered by these Terms and Conditions by introducing new functions or services, modifying or deleting existing functions or services, d) changing payment or shipping methods and changing shipping costs, e) need make editorial changes.

 

6. Changes to these Terms and Conditions only apply to orders placed after the changes take effect. Orders submitted before the effective date of the changes to these Terms and Conditions are made in accordance with the provisions of the Terms and Conditions that were in force at the date of submission of the order.

 

7. All trademarks and trade names contained in the Store are the property of their respective owners and have been added for informational purposes only.

Torosian Var. Ntiran , TAx:EL144439959 ,Athens , Email:info@wave-rider.gr ,

Effective from 27.05.2022

FINAL PROVISIONS
Coast
Inverted_Color_1.png
Information
Subscribe Now

Get our news and updates

Thanks for submitting!

 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook

©2022 by Wave-Rider

bottom of page